Njordr Windpower Partners.

Ledande aktör i utbyggnaden av nordisk vindkraft.

För att nå klimatmålen står Norden inför en omfattande energiomställning och utbyggnad av vindkraft. För Sveriges del har regeringen 2019 presenterat en klimatpolitisk handlingsplan med åtgärder för att minska utsläppen i Sverige och nå nationella och globala klimatmål. Det långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Njordr är en nordisk aktör som tar sikte på att bli en betydelsefull aktör i denna omställning.