Projekt

Vi arbetar målmedvetet och i en systematisk process med att kartlägga områden som är lämpliga för vindkraft. För att lokalsamhället ska få större nytta av en etablering avstår vi alltid en andel av försäljningsinkomsterna från elproduktionen för bygdemedel till lokalsamhällets föreningar och utveckling.

I den första fasen av vår process kartläggs relevanta områden i Sverige genom analyser av vindresurser, nätanslutningar, markägarförhållanden och andra lokala förhållanden, för att lokalisera områden som har god potential för etablering av vindkraft. Dialog med närboende utgör här en viktig del, till exempel om placering av enskilda vindkraftverk. I denna fas har vi även dialog med kommuner.

I det fall våra analyser av resultaten från den första fasen är positiva, går vi djupare in i projekten. Vi ser då vidare på till exempel närliggande riksintressen, naturvärden, fågelliv, kulturmiljöer och andra lokala förhållanden. Dessa analyser kan vara avgörande för att bedöma projektets lämplighet.

Om våra analyser sammantaget är positiva inleder vi en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

I dagsläget har vi identifierat ett antal områden som har god potential för etablering av vindkraft. Dessa projekt är under utveckling och har kommit olika långt i vår process. Nedan följer några exempel.