Vilemossen

Vilemossen utredningsområde för vindkraft

Njordr har sedan början av 2023 utrett förutsättningarna för att etablera en vindkraft i östra delen av Högsby kommun i Kalmar län. Området är lokaliserat cirka 3 kilometer öster om Högsby centralort. I våra tidiga studier av området ser vi att det finns goda förutsättningar som gör det fortsatt intressant att utreda för vindkraft. Initialt ser vi att det finns goda vindresurser och få motstående intressen. Vår dialog med berörd markägare är mycket positiv. I samråd med Försvarsmakten har projektet fått accept för vår initiala layout. Layouten är också anpassad för att inte störa kända länkstråk i området.

I vår utredning av kända natur- och kulturvärden är det i dagsläget inget som indikerar på något större hinder för projektet. Detta skall utredas mer under 2023 och 2024. En initial fågelutredning utifrån kända observationer och rapporter är under framtagande och inventering av örn och övriga fåglar i området planeras ske våren/sommaren 2024. Även utredning av övriga natur- och kulturvärden planeras ske under 2023 och 2024.

Vi har även haft ett initialt möte med representanter från Högsby kommuns ledning och politiker och informerat om projektet. Samråd med myndigheter och särskilt berörda planeras ske höst-vinter 2023.

Kommun: Högsby

Antal vindkraftverk: Upp till 20

Totalhöjd: Upp till 290 meter

Förväntad årlig produktion: Upp till 540 GWh

Ersättning till lokalsamhället
Njordr är positiva till att fördela en andel av försäljningsinkomsterna från elproduktionen till bygdemedel som går till lokalsamhällets föreningar och utveckling. Njordr kommer att följa de eventuella nya riktlinjer som kan komma att antas som ett resultat av Incitamentsutredningen.

Kontakt
Fredrik van den Broek
fredrik.vandenbroek@njordr.se
+46 72 394 10 70
Vilemossen